arriba
GAL
ESP ENG
  |     


PortadaseparatorAviso Legal


Aviso Legal

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (en diante RGPD), Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional pon de manifesto a presente Política respecto do tratamento e protección de datos persoais.

Datos do responsable do tratamento

Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional

NIF: Q3200133A

Domicilio social: Rúa Ermida, 185 · 32005 · Ourense · España

E-mail: cgifp@edu.xunta.gal

Teléfono:

Datos de contacto do Delegado de Protección de datos: cgifp@edu.xunta.gal

Ámbito de aplicación

A presente Política resultará de aplicación:

A aquelas persoas que visiten a páxina web de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , www.cgifp.gal.
A aqueles que voluntariamente se comuniquen con Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional a través de correo electrónico, chat ou que cubran calquera dos formularios de recollida de datos publicados na páxina web de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional .
A aqueles que soliciten información sobre os produtos e servizos de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional ou que soliciten participar nalgunha das accións comerciais de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional .
A quen formalice unha relación contractual con Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional mediante a contratación dos seus produtos e servizos.
A quen utilice calquera outro servizo presente no sitio web que implique a comunicación de datos a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional ou o acceso a datos por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional para a prestación dos seus servizos.
A calquera outros que, directa ou indirectamente, desen o seu consentimento expreso para que os seus datos sexan tratados por parte de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional para calquera das finalidades recollidas na presente Política.
A utilización dos produtos e servizos de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional require a aceptación expresa desta Política.

Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional advirte que, salvo a existencia dunha representación legalmente constituída, ningún usuario e/o cliente pode utilizar a identidade doutra persoa e comunicar os seus datos persoais, polo que os datos que facilite a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional deben ser datos persoais, correspondentes á súa propia identidade, adecuados, pertinentes, actuais, exactos e verdadeiros. Neste sentido, o usuario e/o cliente será o único responsable fronte a calquera dano directo ou indirecto que cause a terceiros ou a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional polo uso de datos doutra persoa ou dos seus propios datos cando sexan falsos, erróneos, non actuais, inadecuados ou non pertinentes. Igualmente, o usuario e/o cliente que comunique os datos persoais dun terceiro será responsable de solicitar a autorización correspondente do propio interesado, así como das súas consecuencias en caso contrario.

Do mesmo xeito, o usuario e/o cliente que comunique datos persoais a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional declara ser maior de idade, de conformidade co disposto na lexislación española, absténdose en caso contrario de facilitar datos a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional . Calquera dato facilitado sobre un menor de idade requirirá do consentimento ou autorización previa dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados responsables dos datos facilitados polos menores ao seu cargo.

Esta Política será de aplicación subsidiaria @respecto de aqueloutras condicións que sobre protección de datos persoais establézanse con carácter especial e sexan comunicadas, sen carácter limitativo, a través dos formularios de rexistro, contratos e/o condicións dos servizos particulares, sendo por tanto esta Política complementaria das mencionadas naquilo non previsto expresamente nas mesmas.

 

Finalidades da recollida e tratamento de datos persoais

Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , na súa condición de responsable do tratamento, informa os usuarios da existencia de varios tratamentos e ficheiros nos que se recollen e almacenan os datos persoais comunicados a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional .

As finalidades de @dicha recollida e tratamento de datos persoais son as seguintes:

En relación ás “cookies” que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional utiliza na navegación a través das súas páxinas web, almacénanse no equipo terminal do usuario (computador ou dispositivo móbil) e recompilan información ao visitar ditas páxinas web, coa finalidade de mellorar a usabilidade das mesmas, coñecer os hábitos ou necesidades de navegación dos usuarios para poder adaptarse aos eles, así como obter información con fins estatísticos. No caso daqueles usuarios que xa sexan clientes de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , a información solicitada coas cookies servirá tamén para a súa identificación ao acceder ás distintas ferramentas que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional pon á súa disposición para a xestión dos servizos. En calquera caso, os usuarios poden configurar o seu navegador, de maneira que se deshabilite ou bloquee a recepción de todas ou algunhas das cookies. O feito de non desexar recibir estas cookies, non constitúe un impedimento para poder acceder á información dos sitios web de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional aínda que o uso dalgúns servizos poderá ser limitado. Se unha vez outorgado o consentimento para a recepción de cookies, desexásese retirar este, deberanse eliminar aquelas almacenadas no equipo do usuario, a través das opcións dos diferentes navegadores.

Toda a información sobre as cookies utilizadas por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , atópase publicada na súa Política de Cookies.
No caso do envío dun correo electrónico a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional ou dunha comunicación de datos persoais a través de calquera outro medio, como pode ser un formulario de contacto, a finalidade da recollida e tratamento dos devanditos datos por parte de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional é a atención das consultas e solicitudes de información que se expoñan sobre os produtos e servizos de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional .
No caso de formularios de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional que os interesados cubran para participar nalgunha das accións comerciais de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , a finalidade será a de posibilitar a devandita participación, así como o envío de comunicacións comerciais e publicitarias sobre os servizos de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , salvo que o interesado manifeste expresamente a súa oposición no mesmo momento da recollida dos seus datos. Non obstante o anterior, o interesado poderá modificar a súa decisión en calquera momento, tantas veces como o desexe, a través dos medios facilitados por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional para tal fin.
Na contratación dos servizos ofrecidos por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , recolleranse unicamente aqueles datos persoais que fosen necesarios para establecer a relación contractual e posibilitar a prestación dos servizos e remuneración dos mesmos por parte dos clientes, sendo devanditos datos recolleitos e tratados coas seguintes finalidades:
A finalidade principal consistirá no mantemento da relación contractual que se estableza co cliente, de conformidade coa natureza e características dos servizos contratados, contactando Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional co cliente a través da dirección de e-mail, teléfono ou outros medios indicados por este último.
Para o envío de documentación e información relacionada cos servizos contratados, así como para o envío de comunicacións comerciais e publicitarias sobre os mesmos ou outros similares por parte de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , a través de correo postal, e-mail, teléfono, SMS ou outros medios indicados polo cliente, salvo que este manifeste expresamente a súa oposición no mesmo momento da contratación. Independentemente de se o cliente elixise recibir ou non información comercial de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , o cliente poderá modificar a súa decisión en calquera momento, tantas veces como o desexe, a través do apartado específico dispoñible para iso na súa Área de Cliente.
Para o mantemento de rexistros históricos das relacións comerciais durante os prazos legalmente establecidos.
Naqueles casos en que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional deba acceder e/o tratar datos persoais @respecto de os cales o cliente tivese a condición de responsable ou encargado do tratamento, Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional tratará devanditos datos en calidade de encargado do tratamento conforme ao previsto no artigo 28 do RGPD e de acordo ao indicado no apartado denominado “Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional como encargado do tratamento”, incluído nesta Política.
En cumprimento do disposto na Lei 25/2007, do 18 de outubro, de conservación de datos relativos ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de comunicacións, Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional informa o usuario que se procederá a reter e conservar determinados datos de tráfico xerados durante o desenvolvemento das comunicacións, así como no seu caso, a comunicar os devanditos datos aos órganos competentes sempre que concorran as circunstancias legais previstas na devandita Lei.
Para todas aqueloutras finalidades, que de forma expresa aparezan recollidas nas Condicións Específicas que sexan de aplicación ao produto ou servizo correspondente contratado polo cliente e aceptadas expresamente por leste.
Prazo de conservación dos datos persoais

Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional conservará os datos persoais durante o tempo estritamente necesario para o cumprimento das finalidades anteriormente detalladas. Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional poderá manter debidamente bloqueados devanditos datos durante o período no que se puidesen derivar responsabilidades da súa relación co cliente.

No caso dos datos obxecto de conservación con motivo da a Lei 25/2007, do 18 de outubro, de conservación de datos relativos ás comunicacións electrónicas e ás redes públicas de comunicacións, o período de conservación dos mesmos será o detallado en @dicha normativa.

 

Destinatarios dos datos persoais

Os destinatarios dos datos persoais recollidos por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional serán os seguintes:

Os propios empregados de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional no cumprimento das súas funcións.
Os provedores de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional que interveñan na prestación dos servizos, no caso de que iso fose necesario para a prestación dos mesmos.
Os órganos xudiciais ou administrativos, así como as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, no caso que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional fose requirido conforme á lexislación vixente para proporcionar información relacionada cos seus clientes e os seus servizos.
Calquera outros que debido á natureza do servizo deban acceder aos datos facilitados co mesmo, tal e como se detalla nas Condicións Específicas que sexan de aplicación ao produto ou servizo correspondente contratado polo cliente e aceptadas expresamente por leste.
Dereitos dos usuarios e exercicio dos mesmos

Os usuarios poderán exercitar en calquera momento os seguintes dereitos recoñecidos polo RGPD:

Dereito de acceso.
Os usuarios teñen dereito a obter de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional información acerca de se se están tratando datos persoais que lle conciernan, a acceder aos mesmos e a obter información sobre o tratamento realizado.
Dereito a obter unha copia dos seus datos persoais.
Dereito de rectificación.
Os usuarios teñen dereito a que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional rectifique os seus datos persoais no caso de que fosen inexactos ou incompletos.
Dereito de supresión.
Os usuarios teñen dereito a que se proceda á supresión dos datos cando estes xa non resulten necesarios para a finalidade para a que foron proporcionados ou cando concorran o resto de circunstancias legalmente previstas.
Dereito de limitación do tratamento.
Os usuarios teñen dereito a solicitar unha limitación no tratamento dos seus datos persoais, de forma que non se apliquen aos mesmos as operacións de tratamento que deban corresponder en cada caso, naqueles supostos previstos no art. 18 do RGPD.
Dereito á portabilidade.
Os usuarios teñen dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, a condición de que devanditos datos incumban exclusivamente ao usuario e fosen facilitados por este.
Os usuarios poderán exercitar devanditos dereitos das seguintes formas:

Tanto se son clientes de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional coma se non o son, os usuarios poderán exercer os seus dereitos co envío dunha comunicación por e-mail á dirección cgifp@edu.xunta.gal ou mediante o envío dunha petición acompañada do seu D.N.I. ou documento válido en dereito que acredite a súa identidade, dirixida a Novo Milenio Sistemas, S.L. C/ Francisco de Moure nº 20, 4B 32002 Ourense, España, á atención do Departamento de Información Comercial, especificando o dereito que desexan exercer.
Nos casos de solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas polo seu carácter repetitivo, Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional resérvase o dereito de cobrar un canon polos custos administrativos que se deriven ou o dereito de negarse a actuar @respecto de as mesmas, conforme ao establecido no art. 12.5 RGPD.

Autoridade de control

Os usuarios e/o clientes poderán dirixirse á autoridade de control local que corresponda se considera que o tratamento realizado @respecto de os seus datos persoais non foi realizado conforme á lexislación vixente.

A autoridade de control de protección de datos en España é a Axencia Española de Protección de Datos, cuxos datos de contacto atópanse dispoñibles na súa páxina web, en concreto en http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php.

Transferencias internacionais de datos

Naqueles produtos e servizos de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional nos que se requira a realización de transferencias internacionais para posibilitar a prestación dos mesmos, dita circunstancia será recollida nas Condicións Específicas que sexan de aplicación ao produto ou servizo correspondente contratado polo cliente e aceptadas expresamente por este de forma previa ás mesmas.

 

Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional como encargado do tratamento

Conforme ao artigo 28 RGPD e concordantes, Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional tratará os datos persoais respecto a os cales o cliente ostentase a condición de responsable ou encargado do tratamento, cando iso resulte necesario para a adecuada prestación dos servizos contratados. No devandito caso, Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional actuará como encargado do tratamento, conforme aos termos que a continuación se indican:

Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional unicamente tratará os datos conforme ás instrucións do cliente responsable ou encargado do tratamento, non utilizándoos para un fin distinto ao que figura na presente Política de protección de datos e/o nas condicións contractuais que sexan de aplicación.
Cumprida a prestación dos servizos que motiven o tratamento dos datos persoais, estes serán destruídos, do mesmo xeito que calquera soporte ou documentos nos que conste algún dato de carácter persoal ou calquera tipo de información que se xerou durante, para e/o pola prestación dos servizos obxecto das correspondentes Condicións. Non obstante o anterior, Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional poderá manter debidamente bloqueados os citados datos durante o período no cal se poidan derivar responsabilidades da súa relación co cliente.
No caso de que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional destine os datos a outra finalidade ou os comunique ou utilice incumprindo a presente Política de protección de datos e/o as correspondentes Condicións do servizo, será considerado tamén responsable do tratamento.
Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional obrígase, de conformidade co artigo 28 do RGPD, a manter o debido secreto profesional @respecto de os datos persoais aos que deba acceder e/o tratar co fin de cumprir en cada caso co obxecto das Condicións do servizo que lle sexan de aplicación, tanto durante como despois da terminación dos mesmos, comprometéndose a utilizar a devandita información unicamente para a finalidade prevista en cada caso e a esixir o mesmo nivel de compromiso a calquera persoa que dentro da súa organización participe en calquera fase do tratamento dos datos persoais responsabilidade do cliente.
#De acordo con o establecido no RGPD serán de aplicación as seguintes regras en relación coa forma e modalidades de acceso aos datos para a prestación dos servizos:
No caso de que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional deba acceder aos recursos de tratamento sitos nas instalacións do cliente, este será responsable de establecer e implementar a política e medidas de seguridade, así como de comunicar as mesmas a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , quen se compromete a respectalas e a esixir o seu cumprimento ás persoas da súa organización que participen na prestación dos servizos.
Cando Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional acceda vía remota aos recursos de tratamento de datos responsabilidade do cliente, este deberá establecer e implementar a política e medidas de seguridade nos seus sistemas de tratamento remotos, sendo Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional responsable de establecer e implementar a política e medidas de seguridade nos seus propios sistemas locais.
Cando o servizo fose prestado por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional nas súas propios locais, Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional recollerá no seu Rexistro de actividades as circunstancias relativas ao tratamento de datos nos termos esixidos polo RGPD, incluíndo as medidas de seguridade correspondentes ao devandito tratamento.
O acceso e/o tratamento aos datos por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , sen prexuízo das disposicións legais ou regulamentarias específicas vixentes que puidesen resultar de aplicación en cada caso ou as que por propia iniciativa adopte Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , estará sometido ás medidas de seguridade necesarias para:
Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento.
Restaurar a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou técnico.
Verificar, avaliar e valorar, de forma regular, a eficacia das medidas técnicas e organizativas implantadas para garantir a seguridade do tratamento.
Seudonimizar e cifrar os datos persoais, no seu caso.
O cliente autoriza a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , na súa calidade de encargado do tratamento, a subcontratar con terceiros, en nome e por conta do cliente, os servizos de almacenamento, custodia das copias de respaldo de datos e seguridade, e aqueles que fosen necesarios para posibilitar a prestación dos servizos contratados, respectando en todo caso as obrigacións impostas polo RGPD e a súa normativa de desenvolvemento. En calquera momento, o cliente poderá dirixirse a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional para coñecer a identidade das entidades subcontratadas para a prestación dos servizos indicados, as cales actuarán de conformidade cos termos previstos neste documento e previa formalización con Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional dun contrato de tratamento de datos conforme ao art. 28.4 do RGPD.
O cliente autoriza a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional a realizar as accións que se indican a continuación, sempre que sexan necesarias para a execución da prestación dos servizos. Dita autorización queda limitada á/s actuación/é necesaria/s para a prestación de cada servizo e cunha duración máxima vinculada á vixencia das Condicións contractuais aplicables:
A levar a cabo o tratamento dos datos persoais en dispositivos portátiles unicamente polos usuarios ou perfís de usuarios asignados á prestación dos servizos.
A levar a cabo o tratamento fóra dos locais do cliente ou de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , unicamente polos usuarios ou perfís de usuarios asignados á prestación dos servizos.
A entrada e saída dos soportes e documentos que conteñan datos persoais, incluídos os comprendidos e/o anejos a un correo electrónico, fóra dos locais baixo o control do cliente responsable do tratamento.
A execución dos procedementos de recuperación de datos que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional véxase na obrigación de realizar.
Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional non se fai responsable do incumprimento das obrigacións derivadas do RGPD ou da normativa correspondente en materia de protección de datos por parte do usuario e/o cliente no que á súa actividade correspóndalle e que se atope relacionado coa execución do contrato ou relacións comerciais que lle unan a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional . Cada parte deberá facer fronte á responsabilidade que se derive do seu propio incumprimento das obrigacións contractuais e da propia normativa.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , a través do presente documento, recolle a súa Política de recollida e tratamento de cookies, en cumprimento do disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico.

As cookies almacénanse no equipo terminal do usuario (computador ou dispositivo móbil) e recompilan información ao visitar as páxinas web de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional (www.cgifp.gal), coa finalidade de mellorar a usabilidade das mesmas, coñecer os hábitos ou necesidades de navegación dos usuarios para poder adaptarse aos mesmos, así como obter información con fins estatísticos. No caso daqueles usuarios que xa sexan clientes de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , a información solicitada coas cookies servirá tamén para a súa identificación ao acceder ás distintas ferramentas que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional pon á súa disposición para a xestión dos servizos.

A presente Política de Cookies será de aplicación a aqueles usuarios que voluntariamente visitan as páxinas web de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , cobren formularios de recollida de datos, acceden ás ferramentas que Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional pon ao dispor dos seus clientes para xestionar os seus servizos, ou utilizan calquera outro servizo presente no sitio web que implique a comunicación de datos a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , ou o acceso a datos por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional para a prestación dos seus servizos.

Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional informa os usuarios das súas páxinas web, da existencia de cookies e pon á súa disposición a presente Política coa finalidade de informarlles achega do uso e do obxecto das mesmas. O feito de continuar a navegación a través das súas páxinas, supón o coñecemento e a aceptación da presente Política por parte dos devanditos usuarios.

Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional utiliza os seguintes tipos de cookies:

Clasificadas pola súa titularidade:
Cookies propias: enviadas e xestionadas directamente por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional .
Cookies de terceiros: enviadas e xestionadas por un terceiro alleo a Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional , de forma anónima, coa finalidade de realizar estudos estatísticos de navegación polas páxinas web de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional .
Clasificadas pola súa finalidade:
Cookies técnicas e/o de personalización: facilitan a navegación, ao identificar a sesión, permitir o acceso a ferramentas de acceso restrinxido, ademais de configurar a medida as opcións dispoñibles. Posibilitan a prestación do servizo solicitado previamente polo usuario.
Cookies de análise e/o publicidade: permiten coñecer o número de visitas recibidas nas diferentes seccións das páxinas web, os hábitos e tendencias dos seus usuarios e en consecuencia, poder mellorar a navegación e o servizo ofrecido por Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional (fundamentalmente, Google Analytics), así como xestionar os espazos publicitarios incluídos na páxina web visitada polo usuario. Recompila datos de forma anónima coa finalidade de obter perfís de navegación dos usuarios.
Clasificadas pola súa duración:
Cookies de sesión: solicitan e almacenan os datos mentres o usuario accede á páxina web.
Cookies persistentes: solicitan e almacenan os datos no terminal do usuario durante un período de tempo variable en función decuál sexa a finalidade para a que foron utilizadas.
O tempo de conservación das cookies dependerá do tipo de que se trate e sempre será o mínimo indispensable para cumprir a súa finalidade.

En calquera caso, os usuarios poden configurar o seu navegador, de maneira que se deshabilite ou bloquee a recepción de todas ou algunhas das cookies. O feito de non desexar recibir estas cookies, non constitúe un impedimento para poder acceder á información dos sitios web de Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional aínda que o uso dalgúns servizos poderá ser limitado. Se unha vez outorgado o consentimento para a recepción de cookies, desexásese retirar este, deberanse eliminar aquelas almacenadas no equipo do usuario, a través das opcións dos diferentes navegadores.

A forma de configurar os diferentes navegadores para exercitar as accións sinaladas nos parágrafos anteriores, pódese consultar en:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-os-sitios-web-gardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=é
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-é/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Centro Galego dá Innovación dá Formación Profesional modificará a presente Política de cookies sempre que se produzan cambios na configuración e/o utilización das mesmas, publicando a súa versión actualizada nos seus sitios web.

 

Este sitio web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a tua experiencia de usuario, gardando preferencias, seccions visitadas, ..., co fin de ofrecer contidos adaptados ós intereses do usuario. Se continuas navegando por esta web consideramos que se asume e acepta o seu uso.
«Ver a nosa política de cookies» | «Máis información sobre as cookies». Calqueira dubida ou suxerencia podes usar a nosa «sección de contacto.».

PECHAR